“EĞİTİM, GERİATRİ, EKOLOJİK TARIM, TURİZM VAKFI” SENEDİ

VAKFIN ADI
Madde 1. Vakfın adı, “Eğitim, Geriatri, Ekolojik Tarım, Turizm Vakfı”dır. Kısa adı EGET Vakfı’dır. Eget Vakfı, bu senedin diğer maddelerinde ‘Vakıf’ diye anılacaktır.

VAKFIN MERKEZİ
Madde 2. Vakfın Merkezi, Muğla ilindedir. Vakıf merkezinin adresi, Ataköy Mahallesi, No:142, Ula/ Muğla’dır. Vakıf, yetkili makamlardan izin almak kaydıyla, yurt içinde veya yurt dışında şube ve temsilcilik açabilir.

VAKFIN AMACI
Madde 3. Vakıf, aşağıda anılan amaçları gerçekleştirmek üzere kurulmuştur:
Madde 3.1. Her düzeyde eğitim görmekteyken maddi sıkıntılar yaşayan öğrencilere
öğrenimleri evresince burs ve ayni yardım sağlamak; toplumun kültürel, bilimsel
ve sosyal gelişmesine hizmet etmek; okul öncesi, ilköğretim, lise ve üniversite ve
benzeri yüksek öğrenim kurumları kurmak. (Vakıf senedinin bu maddesinin
değiştirilmesi önerilemez.)
Madde 3.2. Geriatri biliminin gelişmesi için çalışmalar yapmak.
Madde 3.3. Günümüz dünyasında kaçınılmaz bir gereksinime dönüşmekte olan ekolojiye saygıyı ilke edinmiş, organik tarım ve hayvancılığın, ekolojik turizmin, sağlık turizmi ve kültür turizmi başta olmak üzere ülkemizde turizmin gelişmesini sağlayıcı çalışmalar yapmak.

VAKFIN FAALİYETLERİ
Madde 4. Vakıf yukarıda belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
Madde 4.1. Resmi ve özel kurum, kuruluş, dernek, vakıf ve benzeri sivil toplum örgütleriyle işbirliğine gider.
Madde 4.2. Yurt içinde veya yurt dışında seminer, kongre, konferans, panel, süreli veya süresiz sergi, fuar, yaz okulu, kültürel ve mesleki geziler, yarışmalar vb. düzenler. Yurt içi veya yurt dışı tanıtım amaçlı fuarlara katılır. Kısa veya uzun süreli mesleki ve kişisel beceri kursları; sertifika ve eğitim programları; yazılı, süreli veya süresiz yayımlar gerçekleştirir. Çeşitli konu ve düzeylerde örgün veya uzaktan eğitim ve öğretim etkinlikleri düzenler. Gerekli izinleri alarak bunları, tek başına veya yurt içi ya da yurt dışı kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde yurt içinde veya yurt dışında uygular.
Madde 4.3. Vakfın amacı ya da tasarruflarını daha sağlıklı bir biçimde gerçekleştirebilmek
için gereksinim duyacağı konularda ulusal ya da uluslararası araştırmalar,
incelemeler yapar ya da yaptırır.
Madde 4.4. Vakfın amaçlarına hizmet edecek türden pilot projeler üretir ve uygular.
Madde 4.5. Gıda bankacılığı yapar. Kendi bünyesinden sağladığı ya da herhangi bir gıda
bankasından aldığı her türlü yardımın dağıtımını üstlenir.

VAKFIN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER
Madde 5. Vakıf gayesine ulaşmak için taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya; Vakıf mal varlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya geliri bir ya da birçok kez yatırımda kullanmaya, Vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa; menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya; vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içi ve yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya; bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya; taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya; olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya; geçerli banka kefaletlerini kabule; vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya; kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler kurmaya; kurulu olanlara iştirake; bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye; vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanunu’nun 48. maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

VAKFIN KURULUŞ MAL VARLIĞI
Madde 6. Vakfın kuruluş mal varlığı, kuruculardan Hediye Özlem Uzman’ın tahsis ettiği 125.000 (yüzyirmibeşbin) Türk Lirası ve Serdar Safai Özer’in tahsis ettiği 25.000 (yirmibeşbin) Türk Lirası olmak üzere toplam 150.000 (yüzellibin) Türk Lirası nakittir.

VAKFIN ORGANLARI
Madde 7. Vakfın organları şunlardır:
Kurucular Kurulu, Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu.

VAKFEDEN KURUCULAR KURULU
Madde 8. Kurucular Kurulu kuruculardan oluşur.
Kurucular görevde olduğu sürece, Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu kararları, kurucularca onaylandığında geçerlilik kazanır. Kurucuların oy birliği olmadığında Hediye Özlem Uzman’ın kararı geçerli olacaktır.
Her ikisinin de görevi son bulduğunda, organlar yetkilerini kendileri kullanırlar.

MÜTEVELLİ HEYETİNİN NİTELİĞİ VE OLUŞUMU
Madde 9. Kurucular Kurulu üyelerinin her ikisinin de görevlerinin herhangi bir nedenle son bulması halinde Vakfın en yüksek karar ve denetim organı Mütevelli Heyeti olacaktır. Mütevelli Heyeti, (Vakıf kurucuları ile birlikte) toplam 20 (yirmi) kişiden oluşur.
Madde 9.1 Mütevelli Heyeti üyelerinin sayılarının azalması durumunda boşalan üyeliklere, Yönetim Kurulu’nun veya Mütevelli Heyeti üyelerinin teklifi ve Mütevelli Heyeti’nin kararıyla üye seçilir.
Madde 9.2 Mütevelli Heyeti ilk toplantısında üç yıllığına bir Başkan ve bir Başkan Yardımcısı seçer. Kurucular Kurulu üyelerinden biri, dilerse, Mütevelli Heyeti Başkanı olarak sürekli görev yapar.

MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYELERİNİN OY HAKKI
Madde 10. Mütevelli Heyeti’nde üyeler birer oy hakkı ile temsil edilir.

MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 11. Mütevelli Heyeti’nin görev ve yetkileri şunlardır:
Madde 11.1. Yönetim Kurulu’nu, Denetim Kurulu’nu ve Danışma Kurulu’nu seçmek.
Madde 11.2. Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarını, bütçe ve gelir-gider hesaplarını görüşmek; Yönetim Kurulu’nu ibra etmek.
Madde 11.3. İlgili mevzuat hükümleri doğrultusunda, Vakfa gerekli taşınmaz malları satın almak veya mevcut taşınmaz malların satılması konusunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek.
Madde 11.4. Vakıf senedinde, ‘değiştirilmesi önerilemez’ biçiminde anılan maddeler dışında, gereksinim duyuluyor ise değişiklik kararı almak.
Madde 11.5. Mevzuatta ve Vakıf senedinde, Mütevelli Heyeti tarafından yapılması belirtilen diğer işleri yapmak.

MÜTEVELLİ HEYETİNİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR ÇOĞUNLUĞU
Madde 12. Mütevelli Heyeti olağan olarak her yılın Mart ve Eylül aylarında toplanır.
Olağanüstü toplanma koşulları ise şunlardır:
Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı’nın çağrısı ile;
Mütevelli Heyeti oy sayısının en az dörtte birinin (1/4) yazılı başvurusu ile ve/veya Denetim Kurulu üyelerinin üçte ikisinin (2/3) çoğunluk kararıyla.
Çağrı, anılan durumlarda Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Yardımcısı tarafından yer, tarih, saat ve gündem belirtilerek ve toplantıya katılacak üyelerin her birine toplantı tarihinden en az 15 gün önce taahhütlü mektupla duyurularak gerçekleşir.
Madde 13. Toplantı için üye oy sayısının yarısından bir fazlası aranır. Toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda, bir hafta sonra salt çoğunluk ile toplantı yapılır. Bu durum ilk çağrıda belirtilir.
Madde 14. Toplantılarda önce bir başkan, bir oy saymanı ve bir de sekreterden oluşan Başkanlık Divanı seçilir.
Madde 15. Mütevelli Heyeti’nin toplantılarında alınacak kararlar asaleten veya vekaleten toplantıda temsil edilen oyların basit çoğunluğu ile alınır. Eşitlik halinde oturum başkanının oy verdiği görüş kararlaştırılır.
Madde 16. Mütevelli Heyeti’nin toplantılarında üyelerin ancak bir başka üye tarafından temsili mümkündür. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz. Üst üste iki toplantıya katılmayan üye kendiliğinden çekilmiş sayılır.

YÖNETİM KURULUNUN OLUŞTURULMASI
Madde 17. Yönetim Kurulu’nun görev süresi üç yıldır. Bu kurul üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunun Mütevelli Heyeti üyesi olması zorunludur. Çoğunluk oluşturmamak şartıyla Vakıf dışından kişilerin Yönetim Kurulu’na seçilmesi mümkündür. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple Yönetim Kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır. Yönetim Kurulu seçimden en geç bir hafta sonra toplanarak Başkan ve Başkan Yardımcısı’nı seçer. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yeniden göreve getirilebilir. Kurucular Kurulu üyeleri sağ iken dilerlerse ikisinden birisi devamlı Yönetim Kurulu Başkanı olarak kalır. İkisinin de istemesi halinde Hediye Özlem Uzman’dan başlamak üzere sıra ile her üç yılda bir yönetim kurulu başkanlığı yapar. Bu durumda Yönetim Kurulu üye sayısı değişmez.

YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTI USULLERİ
Madde 18. Yönetim Kurulu ayda en az bir kez Başkan veya Başkan Yardımcısı’nın çağrısı üzerine toplanır. Geçerli nedeni olmadan arka arkaya üç toplantıya katılmayan üye görevden çekilmiş sayılır. Toplantı yeter sayısı iki olup kararlar oy çokluğuyla alınır. Eşitlik olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Madde 19. Yönetim Kurulu, Vakfın idare ve icra organıdır. Bu sıfatla Yönetim Kurulu:
Madde 19.1. Vakıf amaçları doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.
Madde 19.2. Mütevelli Heyeti’nce belirlenen genel politikalar ışığında, Vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve Mütevelli Heyeti’nin onayına sunar.
Madde 19.3. Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.
Madde 19.4. Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.
Madde 19.5 Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla Vakfa müdür atar, Vakıf Genel Sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde bu kişilerin görevlerine son verir.
Madde 19.6. Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.
Madde 19.7. İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.
Madde 19.8. Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.
Madde 19.9. Mütevelli Heyeti’nin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.
Madde 19.10. Mütevelli Heyeti toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.
Madde 19.11. Mütevelli Heyeti toplantılarında, döneme ait Vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.
Madde 19.12. İlgili mevzuat ile Vakıf senedi ve Vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

VAKFIN TEMSİLİ
Madde 20. Vakıf, Yönetim Kurulu üyelerinden ikisinin imzasıyla temsil ve ilzam edilir.
Madde 20.1. Yönetim Kurulu, genel veya belli durum ve konularda, belirleyeceği esaslar ve sınırlar çerçevesinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, çalışanlarından bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye; mukavele, hukuki belge veya senedi Vakıf nam ve hesabına tanzim ve imzalamaya, ahzu kabza yetkili kılabilir.

DANIŞMA KURULUNUN NİTELİĞİ VE GÖREVLERİ
Madde 21. Danışma Kurulu, sivil toplum kuruluşlarında veya yüksek öğrenim kurumlarında çalışmalarıyla saygın bir yer edinmiş ya da kültür ve sanat alanında yetkinliğini kabul edilmiş; kişilikleriyle Vakıfta yer almasında yarar görülen ve Mütevelli Heyeti tarafından seçilmiş ve seçilecek olan kişi ve/veya tüzel kişilik temsilcilerinden oluşur.
Madde 22. Danışma Kurulu; Mütevelli Heyeti’ne tavsiyede bulunur.
Madde 23. Danışma Kurulu, Mütevelli Heyeti’nin ya da Yönetim Kurulu’nun davetiyle gerekli durumlarda toplanır.
Madde 24. Danışma Kurulu’nun kurulamaması veya faaliyette bulunmaması, Vakıf çalışmalarının sürekliliğini bağlamaz.

DENETİM KURULUNUN OLUŞUMU VE NİTELİKLERİ
Madde 25. Denetim Kurulu, Mütevelli Heyeti adına Vakfın ve Vakfın her türlü işlemlerini ve işlerini ve Vakfa bağlı iktisadi işletmelerin, v.s. faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır.
Madde 26. Mütevelli Heyeti’nin kendi içinden seçeceği iki asıl ve iki yedek üye ile özel bir denetim firmasını temsil eden bir asıl üyeden oluşur. Herhangi bir sebepten boşalan üye yerine yedek üye göreve çağrılır. Üyelerin görev süresi bir yıldır. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür.

DENETİM KURULUNUN TOPLANTI ESASLARI İLE GÖREV VE SORUMLULUKLARI
Madde 27. Denetim Kurulu, olağan toplantısını Yönetim Kurulu’nun veya yetkilendirdiği bir görevlinin çağrısıyla en az altı ayda bir veya Denetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin gerekli görmesi durumunda yapar. Bu kurul, gerek duyulduğu zamanlarda olağanüstü toplantıya da çağrılabilir.
Madde 28. Vakfın oluşturacağı iktisadi işletmelerin, şirketlerin faaliyet ve hesapları ile ilgili bütün evrak, defter ve vesikaları ve Mütevelli Heyeti’nin kararlarının uygulama geçerliliğini ve Yönetim Kurulu iş ve işlemlerini inceler.
Madde 29. Gördüğü eksiklik ve aksaklıkları Yönetim Kurulu’na ve Mütevelli Heyeti’ne iletir.
Madde 30. Her takvim yılının sonunda, o yıl içindeki faaliyetlerin ve hesapların denetimi hakkında Mütevelli Heyeti’ne rapor hazırlar ve Mütevelli Heyeti toplantısından en az 15 (onbeş) gün önce Mütevelli Heyeti’ne verilmek üzere Yönetim Kurulu’na sunar. Bu raporda her bir üyenin görüş ve uyarıları belirtilmek zorundadır.
Madde 31. Gerekli gördüğünde, Yönetim Kurulu’nu ve Mütevelli Heyeti’ni olağanüstü toplantıya çağırır.

VAKIF GELİRLERİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER
Madde 32. Vakfın yıllık brüt gelirlerinin en az üçte ikisi madde 3.1 de anılan amaçlarına; kalanı, diğer amaçlar ve yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve Vakıf mal varlığını arttırıcı yatırımlara tahsis ve sarf olunur.

VAKFA VERİLECEK HİZMETLERİN KARŞILIĞI
Madde 33. Kamu görevlileri dışındaki Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilebilir. Bunun miktarını Mütevelli Heyeti belirler. Ancak maddi karşılık verilmediği takdirde de bu görevlilerin Vakıf işlerini sürdürmek için yapacağı yolculuk, temsil giderleri vb. masraflar Vakıfça karşılanır. Gerek huzur hakkı veya ücret gibi maddi karşılıkların gerekse görev masraflarının belirlenmesinde tasarruf göz önünde tutulur.
Üyeler arasında kamu görevlileri bulunması halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun’un 2’nci maddesinin (e) fıkrası gereğince huzur hakkı ödenmeyecektir.

VAKIF HESAP DÖNEMİ
Madde 34. Vakfın hesap dönemi bir takvim yılıdır. Ancak ilk kuruluşta hesap dönemi kuruluştan itibaren 31 Aralık tarihine kadardır.

VAKIF SENEDİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
Madde 35. Vakıf senedinde, değiştirilmesi önerilemeyen maddeler dışında yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulu’nun veya Mütevelli Heyeti üyelerinin en az beşte birinin (1/5) yazılı teklifi ile Mütevelli Heyeti üye tam sayısının en az beşte dördünün (4/5) onayı ile, Kurucular Kurulu üyelerinin her ikisinin de onayı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile yapılır.

VAKFIN SONA ERMESİ
Madde 36. Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi, ancak Yönetim Kurulu’nun veya Mütevelli Heyeti üye tam sayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve Mütevelli Heyeti üye tam sayısının en az beşte dördünün (4/5) onayı ile, Kurucular Kurulu üyelerinin her ikisinin de onayı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile yapılır. Bu veya başka bir nedenle Vakfın sona ermesi halinde, Vakfın borçları karşılandıktan sonra, kalan mal ve hakları, aynı amaçla kullanılmak şartıyla Mütevelli Heyeti’nce belirlenecek başka bir vakfa devredilir.

VAKFIN KURUCULARI
Madde 37. ……………..TC kimlik numaralı Serdar Safai Özer ile ……………… TC kimlik numaralı Hediye Özlem Uzman’dır.

MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYELERİ
Madde 38. Vakfın Mütevelli Heyeti üyeleri aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Madde 39. Vakfın tescilinden itibaren üç yıl görev yapmak üzere, Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır.