KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Eğitim, Geriatri, Ekolojik Tarım, Turizm Vakfı (EGET Vakfı) olarak kişisel verilerinizin korunması ve güvenliği konusuna son derece özenle yaklaşmaktayız.  Bu kapsamda, başta özel yaşamın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘Kanun’) hakkında kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınız konularında Veri Sorumlusu olarak sizleri aydınlatmak üzere bu bilgilendirme metnini hazırladık.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME AMACI

Kişisel verileriniz,

 • EGET Vakfı’nın senedinde yer alan amaçları ve çalışma konuları doğrultusunda sağlanacak hizmetlerin yasal çerçevede tam ve zamanında sunulabilmesi, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamındaki hukuki sorumluluklarımızın yerine getirilmesi;
 • Burs ve destek programlarının sağlanabilmesi,
 • Burs, staj, gönüllülük, bağışçı vb. faaliyetlerinin gereği, anılan alanlarda kitlesel veya bireysel çalışmaların yapılabilmesi, geliştirilebilmesi, bu alanda stratejilerin belirlenebilmesi, uygulanabilmesi, yapılan çalışmaların ve verilen hizmetler ve sağlanan olanakların eksiksiz olarak yerine getirilebilmesi, geliştirilebilmesi, iyileştirilebilmesi, duyurulabilmesi, bu hususta her türlü kanal aracılığı ile bildirimde bulunulabilmesi, hatırlatılabilmesi, bildirimler yapılabilmesi,
 • EGET Vakfı bünyesinde veya EGET Vakfı’nın katılımcısı olduğu daha geniş ölçekte gerçekleştirilen etkinliklerin yapılması, bu etkinliklerden haberdar edilebilmesi, etkinliklere katılım sağlanabilmesi, etkinlik proje vb faaliyetlerin tanıtılması, yaygınlaştırılması, güncellenmesi ve yine mevzuata uygun olarak burslarımıza kaynak olacak bağış ve yardımların toplanması dâhil olmak üzere EGET Vakfı’nın yürüttüğü faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların ve buna bağlı süreçlerin yürütülmesi, bildirimde bulunulabilmesi, elektronik ileti gönderilmesi
 • Eğitim, kültür, sosyal aktivite vb. alanlarda öğrencilerin gelişimine katkıda bulunulması amacıyla çalışmalar gerçekleştirilmesi,
 • Vakfımıza ilişkin tanıtım, teşekkür, bilgilendirme ve duyuru gibi amaçlarla iletişimde bulunulması;
 • EGET Vakfı aracılığıyla burs alan, Vakıf bünyesinde gönüllülük yapan, Vakfın bağışçısı olanlar arasında iş birliği, dayanışma, sosyal ağlar yaratılması amacıyla gerçekleştirilecek, tarafları bir araya getirecek faaliyet, etkinlik ve projeler için iletişime geçilmesi, tarafların bunlara dahil edilmesi ve taraflarından bunlardan faydalanabilmesi,
 • Yasal mevzuata uygun şekilde ihtiyacı olan öğrencilere, burs, staj, destek, hibe vb. sağlamak için kaynak yaratma faaliyetleri kapsamında elektronik veya gerektiğinde ticari elektronik ileti gönderilebilmesi,
 • EGET Vakfı’nın daha fazla burslu öğrenciye burs olanağı sağlayabilmesi ve bunun için gerekli kaynakları yaratmak için daha fazla bağışçıya ulaşabilmesi ile bağışçılarımızın, burslu öğrencilerimizin ve mezunlarımızın ülkemizdeki gelişime sağladığı katkıların geniş çevrelere tanıtılması, eğitime destek sağlanması vb. amaçlarla medya ve iletişim çalışmalarının yürütülmesi, projeler ve etkinlikler düzenlenmesi, katılım sağlanması amacıyla, bu doğrultuda, başta sosyal medya olmak üzere her türlü yazılı ve görsel medyada başarı hikayelerinin paylaşılabilmesi,
 • Burs almaya ihtiyacı olan öğrencilere burs sağlamak için gerekli ve yeterli kaynağın yaratılabilmesi amacıyla yürütülen hizmetlerin iyileştirilerek geliştirilebilmesi adına anonim, toplam ve istatistiksel çalışmaların yapılabilmesi, bu kapsamda kişisel veri ve bilgilerin değerlendirilmesi, analizi, eşleştirilmesi, karşılaştırılması, sınıflandırılması ve denetiminin yapılabilmesi,
 • Vakıf’ın İktisadi İşletmesi aracılığı ile ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve yürütülmesi, EGET Vakfı’nın ve Vakıf’la iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin sağlanması;
 • EGET Vakfı tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların ilgili birimler tarafından yapılması ve ilgili süreçlerin yürütülmesi ile EGET Vakfı’nın ürün ve hizmetlerine yönelik tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi,

Vakıf amaçları ve faaliyetleri gereği haberleşme, raporlama, bilgi sistemleri yönetimi, yedekleme yapılması,

 • Mevzuatta öngörülen/zorunlu kılınan tüm yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla,
 • KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.
 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde,  yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; Vakıf faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için işbirliği yaptığımız ortaklarımız, iş bağlantılarımız, alt yüklenicilerimiz ile Vakıf faaliyetleri doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi kurumlarla ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda; yurt içine veya yurt dışına aktarılabilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, EGET Vakfı’nın faaliyetlerini yürütmek amacıyla farklı kanallarla, mevzuata ve Vakıf politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır.  Verileriniz, Vakfımız veya Vakfımız adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından sayılanlarla sınırlı olmamak üzere burs ve başvuru formları, çeşitli sözleşmeler, elektronik posta, iş başvuru formları, yarışma başvuru formları, bağışçı formları  gibi araçlar üzerinden; Vakfımız ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLAR

KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde kalmak şartıyla, kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
 • İşlenen verilerin otomatik sistemler aracıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde buna itiraz etme;
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız durumunda zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı yazılı olarak merkez@eget.org.tr e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda, talep ettiğiniz konunun açık ve anlaşılır olması; konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi; başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi belirleyici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız sonuçlandırılacaktır.

Saygılarımızla